பிாிவு   பெயா் பதவி முகவாி தொ.இல.
மோதர manel mendis திருமதி. மானெல் மென்டிஸ்  விவாக பதிவாளா்  இல. 12, டிலாசல் வீதி, மோதர  +94 112 527 792
+94 112 522 576
மட்டக்குளி margret rathnayaka திருமதி. மாக்ரட் ரத்னாயக  விவாக பதிவாளா் இல. 72 A, தவலசிங்ஹராம மாவத்த, கொழும்பு 15 +94 722 120 129
மருதானை wijitha jayasooriya திருமதி.டப். விஜிதா ஜயசூாிய  விவாக பதிவாளா் இல. 236, மாளிகாகந்த வீதி, கொழும்பு 10 +94 112 687 673
மஹாபோதிய gamini kangodaarachchi திரு. காமினி கங்கொட ஆரச்சி விவாக பதிவாளா் இல. 565, மருதானை வீதி, கொழும்பு 10 +94 112 694 467
+94 777 827 755
கிரேன்பாஸ் palihena திரு.ஜே.என். பலிஹேன விவாக பதிவாளா் இல. 312/ 87, மாதம்பிடிய வீதி, கொழும்பு 14 +94 785 673 922
பஞ்சிகாவத்த fernando திரு.எச்.எம். பிரனாந்து விவாக பதிவாளா் இல. 24/ 1 A, மல்லிகாராம வீதி, தெமடகொட  +94 779 775 632
மருதானை satikunasiwam திரு. கே. சதிகுணசிவம் விவாக பதிவாளா் இல. C.G. 2, 1 மருதானை, கொழும்பு 10 +94 714 820 055
மாளிகாவத்த rajasekaran திரு. ஆா். ராஜசேகரன் விவாக பதிவாளா் இல. E 1,1/3, தேசிய வீடமைப்பு கட்டிடத் தொகுதி, மாளிகாவத்த +94 112 448 210
+94 777 802 339
மோதர ravindran திரு. எஸ். ரவீந்திரன் விவாக பதிவாளா் இல. 68/1, சாந்த மோி வீதி, கொழும்பு 15 +94 112 527 215
+94 773 128 378
மட்டக்குளி elsi balamani திருமதி.எல்சி பாலமனி  விவாக பதிவாளா் இல. 65/143, காக்கை தீவு,கொழும்பு 15 +94 113 030 775
+94 785 432 026
மோதர வடக்கு swarna rajapaksha திருமதி. ஸ்வா்னா ராஜபக் விவாக பதிவாளா் இல. 25, முதலிது ஜோன் ரொதிாிகோ மாவத, கொழும்பு 15 +94 771 850 748
+94 112 527 917
கொம்பனித் தெரு raheema ruhulla திருமதி. ரஹீமா ருஹுல்லாஹ் பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 74, சா்ச் வீதி, கொழும்பு 02  +94 773 779 110
கொம்பனித் தெரு திருமதி. டிலுாகா நிஷாமனி ஜயசேகர   விவாக பதிவாளா்  142,சாந்த ஜேம்ஸ் பீாிஸ் மாவத்த, கொழும்பு 02   +94 775 699 080
நிவ் பஸாா் thasthakeer திரு.ஏ.எல். தஸ்தகீா்  பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 301/E, டேம் வீதி, கொழும்பு 12  +94 711 483 757
+94 112 335 405
கொட்டாஞ் சேனை jeyarani rajiv திருமதி. எம்.ஜீ. ஜெயரானி ராஜிவ்  பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 132/52, டி மெல் வத்த, கிரேன்பாஸ், கொழும்பு 14 +94 754 311 739
மாளிகாவத்த farook திரு.எம்.எப்.ஏ. பாரூக்  முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 249/2, ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதி, கொழும்பு 10  +94 773 237 272
+94 112 471 183
கிரேன்பாஸ் najimudeen திரு.வய்.நஜிமுதீன்  முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 80, பராக்ரம வீதி, கொழும்பு 10  +94 714 003 816
+94 112 423 219
கொம்பனித் தெரு musni ameer திரு. முஸ்னி அமீா் முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 7, சபெல் லேன், கொழும்பு 02  +94 714 819 776
மோதர wasana saman kumara திரு. வாசனா சமன் குமார  பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளா் இல. 398/A, மாதம்பிடிய வீதி, கொழும்பு 14  +94 715 746 490
மருதானை salaahuddeen திரு.ஏ. சலாகுதீன்  முஸ்லிம் விவாக பதிவாளா் இல. 105, டி.பி.ஜாயா மாவத்த, கொழும்பு 10  +94 112 662 137
+94 777 272 019

News & Events

18
ஜூன்2019
 Pirith Ceremony 2019

Pirith Ceremony 2019

   Along with the Poson Poya Day...

18
ஜூன்2019
The Dhamma discourse of Poson Poya

The Dhamma discourse of Poson Poya

   The Dhamma discourse of Poson Poya...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top