கிராம சேவகர் பிரிவு   கிராம சேவகர் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொடர்பு    இல
கோட்டை b.l.m.Manel balasooriya திருமதி. பி.எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

கொம்பனித்தெரு   திருமதி. பி. எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

ஹுனுப்பிட்டிய   திருமதி. எஸ். சசிதரன் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 779 000 986

புறக்கோட்டை   திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

கொச்சிக்கடை வடக்கு h.p.c.kaldera திரு.எச்.பீ.சீ.கல்தேரா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 716 473 698 

அலுத்மாவத்தை திரு. எம்.எம். குமார பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 +94 712 212 438

முகத்துவாரம்  chamila perera திருமதி.கே.எல்.சீ. என். பெரேரா 480/A, 
பர்கிசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

 +94 718 436 013

நிவ் பசாா் திரு. டி.டபிள்யூ. பிரேமதிலக்க ஆர்மர் வீதி தொடர்மாடி,
கொழும்பு 13.

+94 779 962 214

புதுக்கடை மேற்கு திரு. நிலந்த டி சில்வா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 724 146 789

+94 713 488 209

புதுக்கடை கிழக்கு   திருமதி.எஸ்.ஜே.எஸ்.நிரோஷா சூரியமல் புர,
பிரின்சஸ் கேட்,
கொழும்பு 12.

 +94 703 309 507


இப்பன்வல
திரு. நிஹால் சுரன்ஜி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 723 349 404

சுதுவெல்ல திருமதி.தங்கையா சந்ரகலாசிங் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 703 309 511

வேகந்த திரு. என்.எப். அாிப்டீன் இல.4, ஶ்ரீ விஜயராம விகாரய, ஸ்டேஷன் பெசேஜ், 
கொழும்பு 02.

+94 786 277 238

காலி முகத்திடல் திரு. டபிள்யு.ஏ.பி. மெண்டிஸ் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 713 486 866 

ஜிந்துப்பிட்டிய திருமதி. எச்.ஏ.ஏ.பி. பெரேரா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 710 550 299

புளுமென்டல் திருமதி. டப்.பி.அவன்தி மதுமாலி இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 703 309 527
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு திரு.எம்.எஸ்.குமார இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 712 212 438
மருதானை திரு. டப்.எல். மாபடுன இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 777 966 006
மாளிகாகந்த திரு.ஏ.ஏ.கே.முகன்திரம்கே இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 776 592 989
கிராண்ட்பாஸ் வடக்கு திரு. தில்ஷான் ஹேவகே கெத்தாராம விகாரை,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 703 309 508
கொச்சிக்கடை தெற்கு திரு. ஏ.ஏ.எல்.சதுரங்க பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 770 770 813
சம்மந்ரனபுர திருமதி. கே.ஏ. உதயங்கிகா ஆண்டனி ஸ்ரீ விக்கிரமராமய,
மட்டக்குளிய,
கொழும்பு 15.
+94 710 550 345
நவகம்புர திரு. எச்.பி.சி.அமரசேன பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 778 784 877
கெத்தாராம திரு. எச்.ஜி.ரி.தில்ஹாரா கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.
+94 728 730 280
கெசெல்வத்த திரு. எச். பிரதீப் சமிந்த அமரசேன பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 778 784 877
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு திரு. எச்.ஏ.டி.ஹா்ஷ இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 710 550 234

லுனுபொக்குன திரு. பீ.எஸ்.வீரசிங்ஹ இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 771 744 020

மாளிகாவத்தை கிழக்கு திரு.ரொஷான் தாரக செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 710 549 531
மாளிகாவத்தை மேற்கு திரு.எஸ்.உருதிரன் செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

பஞ்சிகாவத்தை செல்வி. டபிள்யூ.எம். லோசணி ஜயரத்ன செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.

+94 719 966 424

மட்டக்குளிய திருமதி.எஸ்.ஜே.மோகன் இல. 480 / ஏ,
பெர்கிசன் ரோட்,
கொழும்பு 15

+94 713 487 754

கிரேண்ட்பாஸ் தெற்கு திரு. எச்.எம்.டி.ஏ. ஏகநாயக்க கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.

+94 710 550 305

மாதம்பிட்டிய b dumy திரு.ரி.ஆா்.டி.பிரதீப் பெரேரா முவதொர உயன,
பெர்குசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

+94 703 309 509

மஹவத்த திரு. கே. நித்யானந்தன் சிறிமுத்து உயன,
சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை,
கொழும்பு 14.

+94 783 621 172

மசங்கஸ் வீதி செல்வி.ஏ.பி.பீ. ராஜா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 703 309 526

News & Events

18
ஜூன்2019
 Pirith Ceremony 2019

Pirith Ceremony 2019

   Along with the Poson Poya Day...

18
ஜூன்2019
The Dhamma discourse of Poson Poya

The Dhamma discourse of Poson Poya

   The Dhamma discourse of Poson Poya...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top