கிராம சேவகர் பிரிவு   கிராம சேவகர் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொடர்பு    இல
கோட்டை b.l.m.Manel balasooriya திருமதி. பி.எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

கொம்பனித்தெரு   திருமதி. பி. எல்.எம். மானெல் பாலசூரிய பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 721 663 656

+94 713 487 951

ஹுனுப்பிட்டிய   திருமதி. எஸ். சசிதரன் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 779 000 986

புறக்கோட்டை   திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

கொச்சிக்கடை வடக்கு திருமதி. ஜி. லதா ரஞ்சனி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 778 339 066 

அலுத்மாவத்தை திரு. எம்.எம். குமார பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

 +94 712 212 438

முகத்துவாரம்  chamila perera திருமதி.கே.எல்.சீ. என். பெரேரா 480/A, 
பர்கிசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

 +94 718 436 013

புதுக்கடை b dumy திரு. டி.டபிள்யூ. பிரேமதிலக்க ஆர்மர் வீதி தொடர்மாடி,
கொழும்பு 13.

+94 710 185 820

புதுக்கடை மேற்கு திரு. நிலந்த டி சில்வா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 724 146 789

+94 713 488 209

புதுக்கடை கிழக்கு திரு. டபிள்யூ.எல். மாபடுன சூரியமல் புர,
பிரின்சஸ் கேட்,
கொழும்பு 12.

 +94 777 966 006


இப்பன்வல
திரு. நிஹால் சுரன்ஜி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 723 349 404

சுதுவெல்ல திரு. நிஹால் சுரன்ஜி பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 723 349 404

வேகந்த திரு. என்.எப். அாிப்டீன் இல.4, ஶ்ரீ விஜயராம விகாரய, ஸ்டேஷன் பெசேஜ், 
கொழும்பு 02.

+94 713 486 866

காலி முகத்திடல் திரு. டபிள்யு.ஏ.பி. மெண்டிஸ் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 713 486 866 

ஜிந்துப்பிட்டிய திருமதி. எச்.ஏ.ஏ.பி. பெரேரா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 710 550 299

புளுமென்டல் திருமதி. சாந்தினி ஜே. மோகன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 713 487 754
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு திருமதி. சாந்தினி ஜே. மோகன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.
+94 713 487 754
மருதானை H.K.Premasiri திரு. எச்.கே. பிரேமசிறி இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 725 782 305
மாளிகாகந்த H.K.Premasiri திரு. எச்.கே. பிரேமசிறி இல 02,
சுமங்கல மாவத்தை,
மருதானை, கொழும்பு 10.
+94 725 782 305
கிராண்ட்பாஸ் வடக்கு திரு. அசோக முஹந்திரம்கே கெத்தாராம விகாரை,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 776 592 989
கொச்சிக்கடை தெற்கு திரு. பி.எஸ். வீரசிங்க பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 771 744 020
சம்மந்ரனபுர திருமதி. கே.ஏ. உதயங்கிகா ஆண்டனி ஸ்ரீ விக்கிரமராமய,
மட்டக்குளிய,
கொழும்பு 15.
+94 710 550 345
நவகம்புர திரு. கே.ஜி.எஸ். சதருவன் பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 713 397 087
கெத்தாராம திரு. எச்.ஏ.டி. ஹர்ஷா கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.
+94 710 550 234
கெசெல்வத்த திரு. எச். பிரதீப் சமிந்த அமரசேன பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.
+94 778 784 877
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு திரு. எஸ். உருத்திரன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

லுனுபொக்குன திரு. எஸ். உருத்திரன் இல 537/1,
கே. சிரில் சி. பெரேரா மாவத்தை,
கொழும்பு 13.

+94 725 440 110

+94 713 488 287

மாளிகாவத்தை கிழக்கு திரு.ரொஷான் தாரக செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 710 549 531
மாளிகாவத்தை மேற்கு திரு.ரொஷான் தாரக செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.
+94 710 549 531
பஞ்சிகாவத்தை செல்வி. டபிள்யூ.எம். லோசணி ஜயரத்ன செயலக அலுவலகம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு 10.

+94 728 730 280

மட்டக்குளிய திரு. ஏ.ஏ.எல். சதுரங்க இல. 480 / ஏ,
பெர்கிசன் ரோட்,
கொழும்பு 15

+94 770 770 813

கிரேண்ட்பாஸ் தெற்கு திரு. எச்.எம்.டி.ஏ. ஏகநாயக்க கிராம சேவகர் அலுவலகம்,
(நகராட்சி வரவேற்பறை முன்),
போதிராஜா மாவத்தை, கொழும்பு 10.

+94 775 746 871

+94 710 550 305

மாதம்பிட்டிய b dumy திரு.கே. நித்தியானந்தன் முவதொர உயன,
பெர்குசன் வீதி,
கொழும்பு 15.

+94 783 621 172

மஹவத்த b dumy திரு. கே. நித்யானந்தன் சிறிமுத்து உயன,
சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை,
கொழும்பு 14.

+94 765 456 609

மெசென்ஜெர் வீதி திருமதி.. எச்.ஏ.ஏ.பி. பெரேரா பிரதேச செயலகம்,
டாம் வீதி,
கொழும்பு 12.

+94 710 550 299

News & Events

23
ஜன2019
Dhamma Sermon -2019_january

Dhamma Sermon -2019_january

The Dhamma discourse of Duruthu Poya was...

17
ஜன2019
Celebration of Thai Pongal

Celebration of Thai Pongal

   The Thaipongal festival was commenced in...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top