பிரதேச செயலாளர்


 3E8A4503
பெயர் திரு. டி.பி. விக்ரமசிங்ஹ
தகைமை
 •  Master in Public Management (SLIDA - 2013)
 • BSc (Agriculture) University of Peradeniya - 1994
 •  Diploma in International Relation ( BCIS - 2006/2007)
 •  Diploma in English for Professionals (SLIDA - 2004)
 • Advanced Certificate in General Management (SLIDA 2009)
பணி வரலாறு
 •  பணிப்பாளா், சிவில் நிா்வாகம், இலங்கை விமானப் படை 
 • உதவிச் செயலாளா், பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (செயற்பாட்டு அடிப்படையில்)
 • உதவி செயலாளா், பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு 
 • உதவி ஆணையாளா், காணித் தீா்வு திணைக்களம்
 • கேடட் இலங்கை நிா்வாக சேவை SLIDA
 • முகாமையாளா் மற்றும் முதலீட்டு ஆலோசகா் MMBL பங்கு தரகா்கள் பிரைவட் லிமிடட்
 • Aqua Culturist, ARC de MER Lanka (Pvt) Ltd,Belgium Investor owned shrimp hatchery

உதவி பிரதேச செயலாளா் - I

பெயர் திருமதி. எம்.ஏ.எஸ். காஞ்சனா குணவா்தன
தகைமை
 • B.Sc(Agri) Hens
 • M.Sc in organizational Management
 • Diploma in Public Administration
பணி வரலாறு உதவிச் செயலாளா் - விவசாய அமைச்சு

உதவி பிரதேச செயலாளர் - II

பெயர் திருமதி. ஜே.பி.ஏ.எல். வீரசிங்ஹ
தகைமை

 

 • B.Sc(Physics) - University of Kelaniya
 • Diploma in Public Administration and Management - SLIDA
பணி வரலாறு

உதவி செயலாளா் - வெகுசன ஊடக மற்றும் பாராளுமன்ற அலுவல்கள்  அமைச்சு 

கணக்காளர்

  பெயர் திருமதி. ஏ.வய்.சி.டி. சில்வா
தகைமை  BA Degree
பணி வரலாறு  கணக்காய்வாளா் திணைக்களம்

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

   பெயர் திருமதி. பி.டி. ரூபசிங்ஹ
தகைமை  Master (Sociology) - University of Kelaniya
பணி வரலாறு உதவி பணிப்பாளா் - மாவட்ட செயலகம்  கொழும்பு

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்)

    பெயர் திருமதி. ஏ.டி. சிாியாகாந்தி
தகைமை  Grama NIladari Service-Supra-2007
பணி வரலாறு
 • கிராம உத்தியோகத்தா்-ஹன்சபொல பிாிவு, மீரிகம 1993 தொடக்கம் 2005 வரை
 • கிராம உத்தியோகத்தா் கெபிடிபொல பிாிவு, மீாிகம 2005 தொடக்கம் 2007 வரை
 • நிா்வாக உத்தியோகத்தா் (கிராம உத்தியோகத்தா்) கொழும்பு பிரதேச செயலகம் 2008 தொடக்கம் இது வரை.

News & Events

18
ஜூன்2019
 Pirith Ceremony 2019

Pirith Ceremony 2019

   Along with the Poson Poya Day...

18
ஜூன்2019
The Dhamma discourse of Poson Poya

The Dhamma discourse of Poson Poya

   The Dhamma discourse of Poson Poya...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top