2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

පංචිකාවත්ත

 • පංචිකාවත්ත පාර,132 සහ 110 වතු වල කානු අලුත්වැඩියා කිරීම සහ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

මෝදර

 • බොන්විස්ටා මහල් නිවාසවල පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • G.No.51, ශාන්ත මේරි පටුමග, මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15 හි වැසි ජල අපවහන පද්ධති ඉදිකිරීම.
 • 60/14 ,නිවාස සංකීර්ණය, මෝදර ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද මාවතේ වැසි ජල අපවහන පද්ධති ඉදිකිරීම.

අලුත්කඩේ නැගෙනහිර

 • කොළඹ 12 අබ්දුල් හමීඩ් වීදියේ 111 වත්තේ 111/1 හා 111/37 ය මාර්ග අලුත් වැඩියා  කිරීම.
 • කොළඹ 12 අබ්දුල් හමීඩ් වීදියේ 111 වත්තේ 111/97  මාර්ගයේ ප්‍රදාන පිවිසුම  අලුත් වැඩියා  කිරීම.
 • කොළඹ 12, මිරණිය වීදියේ 247 වත්තේ ජලාපවහන පද්ධතිය කොන්ක්‍රිට්  කිරීම සහ ආවරණ කිරීම ,  6mm  පයිප්ප යොදා  ගනිමින්  ජල පොම්ප පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම හා කොන්ක්‍රිට්කිරීම.
 • කොළඹ 12, මිරානියා  වීදියේ 189 වත්තේ වැසිකිළි 04 ක් සහ නාන කාමර 03 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 •  G.No. 75 අබ්දුල් හමීඩ් වීදියේ අපද්‍රවය බැහැර කිරීමේ පද්ධතිය ඉදි කිරීම.

කොච්චිකඩේ උතුර

 • කොච්චිකඩේ අන්තෝනි පල්ලිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

කොච්චිකඩේ දකුණ

 • ජින්තුපිටිය කොට්ඨාශයේ 185,35,38,28,103,84 වතු වල පොදු වැසිකිලි හා නාන කාමර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • 168,128,156,125,151 සහ 42 යන වතු වල වැසිකිලි හා නාන කාමර කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • කොළඹ 13 ජම්පටා වීදියේ 100,112 සහ 176 යන වතු වලට පිවිසෙන පිවිසුම් මාර්ගයේ ගේට්ටු සවි කිරීම, කොන්ක්‍රීට් කිරීම, අත්වැට හා වැසිකිලි  ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

අළුත්මාවත

 • මෝදර ශාන්ත ජේම්ස් පල්ලිය අසල මහජන වැසිකිළි ඉදිකිරීම හා පැත්ත වටා තාප්පය  ඉදි කිරීම හා ඒ මත ආවරණ වැටක් සවි කිරීම.

මසංගස්වීදිය

 • කොළඹ 13 වොල්ෆෙන්ඩල් පාරේ 310 වත්ත කොන්ක්‍රීට්  කිරීම හා කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

මට්ටක්කුලිය

 • පිච්චමල්වත්ත, සසම්මන්ත්‍රණපුර , මට්ටක්කුලිය තුල නිවාස 1/50 සදහා පිවිසෙන පිවිසුම් මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට්  කිරීම.
 • කොළඹ 15, ශාන්ත මේරි මාවතේ  G.20 හි මළාපවහන මාර්ගය ඉදිකිරීම.
 • බ්ලුමැන්ඩෙල් නිවාස සංකීරණයේ පළමු මහල ඉදි කිරීම සහ ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ග්රෑන්ඩ්පාස් දකුණ

 • විජයබා විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඉදිරිපිට අත්  පන්දු පිටියක් ඉදි කිරීම.


ලුණුපොකුණ

 • කොටහේන සුමිත්‍රාරාම මාවතේ  55,53,41 යන  වතු  ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • කොටහේන අලුත්වත්තේ 268 වත්ත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

මහවත්ත

 • මුවදොර උයන නිවාස සංකීර්ණ 4 වැනි ගොඩනැගිල්ල වටා නව අකුණු විදුලි ලාම්පු 04 ක් සවි  කිරීම, ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය තුළ පොදු ස්ථානවල අකුණු ලාම්පු අලුත්වැඩියා කිරීම, ගොඩනැගිල්ල වටා ඇත වැටවල් වල එනැමෙල් තීන්ත  සහ ඉමල්ෂන්  තීන්ත අලේප කිරීම.
 • සංගබෝධි විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාව හා ජාලප්‍රවාන පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම.
 • මහවත්ත පාර 233 වත්ත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

කොටහේන බටහිර

 • කොටහේන ජම්පටා  විදියේ පදික මාර්ගය ඉදි කිරීම.
 • කොළඹ 13 ජම්පටා විදියේ 151 වත්තේ පවුල් 103ක් සදහා වැසිකිලි 2ක් සහ නාන කාමරයක් ඉදිකිරිම.
 • කොළඹ 13 ජම්පටා විදියේ 151 වත්තේ පවුල් 103ක් සදහා ඉදිරිපස බෝජනාගාරයක් ඉදි කිරීම (පිළිගැනීමේ ශාලාව - පළමු මහල).
 • කොළඹ 13 ජම්පටා විදියේ 151 වත්තේ පවුල් 103ක් සදහා ගෘහස්ත ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදි කිරීම (පිළිගැනීමේ ශාලාව - බිම් මහල ).
 • කොළඹ 13 ජම්පටා විදියේ 151 වත්තේ පවුල් 103ක් සදහා වැසිකිලි 2ක් සහ නාන කාමරයක් ඉදිකිරිම සහ ගබඩා කාමරය ඉදි කිරීම (පිළිගැනීමේ ශාලාව - බිම් මහල ).
 • කොළඹ 13 ජම්පටා විදියේ 151 වත්තේ පවුල් 103ක් සදහා ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම (පිළිගැනීමේ ශාලාව - පළමු මහල).
 • කොළඹ 13 ජම්පටා විදියේ 151 වත්තේ පවුල් 103ක් සදහා වැසිකිලි 2ක් සහ නාන කාමරයක් ඉදිකිරිම(පිළිගැනීමේ ශාලාව - පළමු මහල).
 • ප්‍රධාන මංසන්ධියේ ජම්පටා පටුමග දෙපැත්තේ ගලි 02 සූදානම් කිරීම.
 • ජම්පටා පටුමග පාරේ 77/37 හි අලුත් බෝක්කුව ඉදිකිරීම හා ප්‍රධාන මාර්ගයට කාපට් කිරීම.
 • කොළඹ 13,ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ බාස්කට්බෝල් පිටිය ඉදිකිරීම .


ජින්තුපිටිය

 • පොදු වතු සදහා වීථි ලාම්පු සවි කිරීම.


මාලිගාකන්ද

 • හයිරියා  විද්‍යාලයේ 4 වැනි තට්ටුවේ ජේෂ්ඨ අංශ උඩු මහල ඉදි කිරීම.

නවගම්පුර

 • කොළඹ 14, නවගම්පුර ,ශ්‍රී ධර්ම විජයාරාම  විහාරයේ බුදු මැදුර  විදුරු වලින් ආවරණය කිරීම.

මාදම්පිටිය

 • කොළඹ 15,කැළණි නදී විහාරය ,ෆර්ගීයුෂන් පාර,ශ්‍රී රාහුල දහම් පාසලේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලෙහි වැඩ නිම කිරීම.

පුවත් සහ සිදුවීම්

23
ජන2019
ධර්ම දේශනාව -2019 ජනවාරි

ධර්ම දේශනාව -2019 ජනවාරි

දුරුතු පෝය නිමිති කොට ගෙන පවත් වන...

17
ජන2019
තෛපොංගල් දින උත්සවය සැමරීම

තෛපොංගල් දින උත්සවය සැමරීම

  තෛපොංගල් දිනය වෙනුවෙන් කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top